• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Algemene voorwaarden

1. Al onze aanbiedingen en offertes zijn volledig vrijblijvend en verbinden de vennootschap niet. Bestellingen, door anderen aanvaard dan door de zaakvoerder van de vennootschap, kunnen steeds binnen de 14 dagen door de vennootschap afgezegd worden, mits kennisgeving per aangetekend schrijven. Na die termijn zijn ze voor de klant onherroepelijk verworven.

2. Andersluidende aankoopvoorwaarden die met onderhavige verkoopsvoorwaarden tegenstrijdig zijn, zullen de vennootschap slechts verbinden, indien ze door deze uitdrukkelijk schriftelijk en ondubbelzinnig aanvaard werden.

3. Leveringsdata worden steeds bij benadering gegeven. Het louter verstrijken ervan vernietigd het contract niet. In voorkomend geval is verbreking slechts mogelijk na voorafgaand schriftelijke ingebrekestelling waarbij een laatste redelijke leveringstermijn wordt gegeven.

4. Alle klachten betreffende zichtbare gebreken moeten ons binnen de 8 dagen na levering der goederen toekomen, al naar gelang het gebrek betrekking heeft op het geleverde goed zelf. Klachten betreffende onzichtbare gebreken moeten ons uiterlijk 8 dagen na ontdekking daarvan gemeld worden. Een en ander op straffe van niet-ontvankelijkheid.

5. Onze facturen zijn contant betaalbaar te Deinze. De prijzen zijn berekend franco winkel te Deinze. Taksen, belastingen en om het even welke lasten en kosten zijn niet in de prijs begrijpen, en dienen afzonderlijk door de koper vereffend. Behoudens anders luidend beding, vallen de onkosten en risico's van verzending en vervoer ten laste van de koper. Bij niet betaling op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder enige voorafgaande aanmaning een interest verschuldigd zijn van 10% per jaar. In geval van aanhoudende wanbetaling zonder redelijk en aanneembare reden, en in elk geval 3 maanden na de vervaldag, zal van rechtswege en zonder voorafgaandelijke in gebrekestelling, naast en boven de interest waarvan hierboven sprake, ten titel van conventioneel strafbeding, een forfaitaire schade- en onkostenvergoeding eisbaar zijn gelijk aan 12% van het factuurbedrag, met een minimum van 25 Euro, dit zelfs in geval van gedeeltelijke betaling van de factuurschuld. Het louter verzoek van de schuldenaar om uitstel van betaling te bekomen, om welke redenen ook, zal niet worden aanzien als zijnde een redelijke en aanneembare reden van de wanbetaling.

6. Uitvoeringen van bestellingen of gedeelten ervan mogen geweigerd worden zo de vorige leveringen niet betaald werden. Indien na in gebrekestelling waarbij aan de koper een termijn van 8 dagen wordt gegeven om de achterstallige facturen te betalen, de koper daaraan geen gevolg geeft, dan heeft de verkoper het recht eenzijdig het nog uit te voeren of het in uitvoering zijnde contract te verbreken met het recht een schadevergoeding op te vorderen gelijk aan 25% van de waarde der nog uit te voeren leveringen. In die omstandigheden treedt de contractverbreking van rechtswege in, zonder dat een nieuwe ingebrekestelling nodig zou zijn.

7. Van zodra de goederen bij de klant afgeleverd zijn, ook al zijn ze nog niet betaald, is deze aansprakelijk voor de beschadiging of vernietiging ervan, hetzij ingevolge zijn eigen daad of van diegenen die bij hem inwonen, hetzij ingevolge de daad van derden, hetzij nog ingevolge brand, storm of om het even welke andere oorzaak.

8. Voor alle geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent territoriaal bevoegd, en zelfs voor kort gedingen, en ook in geval van oproeping in vrijwaring of van meerderheid van verweerders. Ook indien wissels op de koper werden getrokken die geaccepteerd werden. Dit beding is echter uitsluitend voorzien ten behoeve van de vennootschap, die er dan ook ten alle tijde kan aan verzaken.